لگ کمر پهن

1,300,000 

کد :#554

کمر گنی واقعی ۱۰ سانتی

جنس: ژورس

بیگ سایز (۴۶تا ۵۰)

تن خور فوق العاده عالی