لگ کمر پهن

1,300,000 

کد :# ۵۵۵

کمر گنی واقعی ۱۰ سانتی

جنس: ژورس

بیگ سایز (۴۶تا ۵۰)

تن خور فوق العاده عالی